Co to jest polski indeks jakości powietrza?

Jak się go wylicza?

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie.

 

 Indeks jakości
powietrza
PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] O3 [µg/m3] NO2 [µg/m3] SO2 [µg/m3] C6H6 [µg/m3] CO [mg/m3]
 Bardzo dobry  0-21 0-13 0-71 0-41 0-51 0-6 0-3
 Dobry 21-61 13-37 71-121 41-101 51-101 6-11 3-7
 Umiarkowany 61-101 37-61 121-151 101-151 101-201 11-16 7-11
 Dostateczny 101-141 61-85 151-181 151-201 201-351 16-21 11-15
 Zły 141-201 85-121 181-241 201-401 351-501 21-51 15-21
 Bardzo zły >201 >121 >241 >401 >501 >51 >21
 Brak indeksu Brak informacji o indeksie jakości powietrza

 

Zakresy poszczególnych progów charakteryzują się przedziałami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi, czyli dla przykładu wartość PM10=60,9 µg/m3 oraz PM10=61,0 µg/m3 przyjmuje indeks „Dobry”, natomiast PM10=61,1 µg/m3 dopiero jest indeksem „Umiarkowanym”.

Przy przypisywaniu progów stosuje się takie same zasady, jak przy porównywaniu z wartościami norm. Np. gdy norma wynosi 50 µg/m3, stężenie wynoszące 50 µg/m3 nie jest jeszcze jej przekroczeniem.

Przy zaliczaniu wartości do klasy indeksu nie stosuje się zaokrągleń.

Polski indeks jakości powietrza, jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Polski indeks jakości powietrza liczony jest bezpośrednio w bazie danych jakości powietrza JPOAT2,0 Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie danych otrzymanych ze stacji pomiarowych PMŚ za pośrednictwem baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu:

  • dwutlenku siarki (SO2),
  • dwutlenku azotu (NO2),
  • pyłu PM10,
  • pyłu PM2,5,
  • tlenku węgla (CO),
  • benzenu (C6H6),
  • ozonu (O3).

Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są na podstawie 1-godzinnych stężeń tych zanieczyszczeń (tylko ze stanowisk automatycznych). W przypadku indeksu indywidualnego przy braku dostatecznej informacji pomiarowej do obliczenia indeksu dany punkt nie wyświetla się.

Wartość polskiego indeksu jakości powietrza liczona jest w oparciu o wartości w powyższej tabeli zakresów (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na tej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa (pył zawieszony lub ozon) lub indeks nie jest określany i wyświetlany jest w kolorze szarym.

„Brak indeksu” wskazuje na to, iż na danej stacji nie prowadzi się automatycznych pomiarów zanieczyszczenia, które w danym czasie decyduje o jakości powietrza na obszarze województwa.

W okresie jesienno-zimowym dotyczy to przeważnie pyłu zawieszonego PM2,5/PM10, a w okresie wiosenno-letnim – ozonu.

Na mapie danych bieżących polski indeks jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny (jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz).

 

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/
Foto: pixabay.com